De Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân is van oudsher een plattelandspraktijk en ook tegenwoordig vormen melkveebedrijven de basis. Het werk op deze bedrijven variëert van begeleidingsbezoeken op afspraak tot het behandelen van patiënten. Wordt in de veehouderij de bedrijfsmatige benadering steeds belangrijker, bij de gezelschapsdieren staat het individuele dier voorop. De laatste decennia zijn de gezelschapsdieren, waartoe ook paarden gerekend worden, steeds belangrijker voor onze praktijk geworden.

Het werkgebied van de Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân omvat in grote lijnen het gebied tussen de Veenhoop en Nij Beets enerzijds tot aan Grou en Jirnsum anderzijds. In zuidelijke richting behoren Terherne, Akmarijp en Vegelinsoord tot het werkgebied. In de Veenhoop, Kraenlânswei 20, bevindt zich de Afdeling Gynaecologie Paard. Hier kunnen paarden gynaecologisch worden onderzocht en behandeld. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u vooraf contact met de praktijk opnemen en een afspraak maken. In de regel kunt u dan ‘s middags om 16.30 uur op dat adres terecht.

Het logo van de Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân is samengesteld uit een aantal specifieke elementen. Om de betekenis van het logo goed te kunnen begrijpen moeten we terug naar de Griekse en Romeinse mythologie. Allereerst is er de slang, de gedaante waarin Asklepios, de Griekse god der geneeskunst, voortleeft. In de 5e eeuw v. Chr. breidde zijn verering zich sterk uit over geheel Griekenland, en vandaar over de gehele Grieks-Romeinse wereld.

In die tijd waren er ongeveer 500 tempels, die aan Asklepios waren gewijd. In die tempels zochten zieken een wondergenezing door er slapend de nacht door te brengen (zgn. incubatie). De priesters in de tempels bedienden zich hoofdzakelijk van hypnose om genezing te bewerkstelligen. Bij de tempels bevonden zich scholen van artsen (zgn. asklepiaden), waarvan de school van Hippokrates op het eiland Kos de belangrijkste was.

In Rome werd Asklepios (in het latijn Aesculapius genoemd) in 293 v. Chr. ingevoerd, toen bij een pestepidemie de Sibyllijnse boeken (profetieën, die slechts in extreme omstandigheden mochten worden geraadpleegd) gelastten Asklepios in slangengedaante uit Griekenland te halen. Asklepios wordt altijd afgebeeld met de asklepiosstaf, in het logo aanwezig als de staf met de er omheen kronkelende slang.

Een volgend element in het logo is het “pompeblêd”, de friese naam voor het blad van de waterlelie. Het golfpatroon waar het “pompeblêd” uit bestaat, geeft weer dat het praktijkgebied waterrijk is met onder andere het Sneekermeer, Terkaplester en Goïngarypster Poelen, Pikmeer, Wijde Ee, Smalle Ee, de rivier de Boarn en het Prinses Margrietkanaal. Bovendien loopt veel land ‘s winters onder water. Tot voor kort woonden er op twee eilanden (it Eilân te Goëngahuizen en de Bird te Grou) nog veehouders, maar de laatste veehouder is vertrokken van it Eilân.

De asklepiosstaf in het logo gaat centraal door het “pompeblêd” heen. Dit symboliseert het feit dat het praktijkgebied zich precies in het midden van Friesland bevindt, wat ook in de naam van de praktijk terugkomt.